HET HANDVEST VAN PASS-AGES


Iedereenvan pop tot vlinder,
in volle vlucht, gedragen door de levensadem,
naar een nieuwe, veranderende wereld
 
Visie-Missie: Pass-ages gelooft in de rijkdomvan een harmonieus samenlevenwaar de kwaliteit van verbindingen, aanwezigheid en ondersteuningcentraal staat in al onze passages.


Daartoe heeft Pass-ages zichzelf de opdracht gegeven om in Brussel een zorgzame  en open leefruimte te creëren, waarbinnen een geboortehuis en een huis van levenseinde worden ontplooid, gedragen door de leden van een intergenerationele woongroep. Deze plaatsen zijn bedoeld voor iedereen die  "zoals thuis" geboorte en overlijden wil beleven maar begeleid door professionals en vrijwilligers.

PASSAGES VERBINDT ZICH ERTOE:

 • de passages van het leven te verwelkomen en begeleiden van de eerste tot de laatste adem
 •     zorgen voor een kwaliteitsvolle aanwezigheid en aandacht voor de persoon
 •     vertrouwen op te bouwen
 •     de basisregels van vertrouwelijkheid en ethiek toe te passen
 •     een holistische visie op de mens te versterken en zijn fysiologische, psychische, sociale, culturele, spirituele en creatieve dimensies te voeden, ...
 •     uitwisseling en overdracht te bevorderen
 •     verschillen te respecteren en te verwelkomen door barrières te doorbreken
 •     iedereen uit te nodigen om deel te nemen volgens zijn/haar vaardigheden en rollen, in alle authenticiteit, in een participatief en ondersteunend kader
 •     een plek te zijn die openstaat voor de buurt, deeluitmakend van een netwerk van partners, in de geest van "gemeen goed”
 •     beslissingen te nemen  gedragen door de  collectieve intelligentie en gesteund door de principes van gedeeld bestuur
 •     ecologisch bewustzijn te bevorderen door verantwoord gebruik van hulpbronnen en ruimtes en waar eenvoud bijdraagt tot geluk
 •     gemeenschappelijke ruimtes te ontwikkelen (ontmoetingen, animatie, creatie, stilte, tuin,...) en door een goede groepsdynamiek te bevorderen
 •     de privéruimtes en privacy van iedereen te respecteren